Pravidlá súťaže na Instagrame

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Instagram súťaž\" (ďalej len „Súťaž\") je spoločnosť The GARDEN SK, s.r.o. so sídlom Stromová 20 911 01 Trenčín, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31919/R (ďalej len „Usporiadateľ\"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len \"Pravidlá\").

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb usporiadateľa za účelom uplatnenia na trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 29. 7. 2018 do 5. 8. 2018 do 23.59h.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:

  • každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky a Českej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník\"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý je v dobe trvania súťaže sledovateľom profilu expert_na_vlasy na Instagrame a označí súťažný post LIKE a zároveň uverejní komentár pod súťažným postom podľa zadania v komentári Uporiadateľa. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť max. 3 komentármi. Usporiadateľ vyžrebuje troch výhercov.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať generovaním 3 náhodných čísiel od 1 do počtu komentárov a z tohto výberu bude zhotovené a zverejnené video dňa 6.8.2018. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Usporiadteľa v priebehu 3 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom postu na Instagram profile expert_na_vlasy, v ktorom bude označený užívateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 1x balíček vlasovej kozmetiky Golden Formula Shampoo + Rapuncell Golden Solution + White Hair Mask + White Hair Milk
  • 1x balíček vlasovej kozmetiky Silver Formula Shampoo + Rapuncell Silver Solution + White Hair Mask + White Hair Milk
  • 1x balíček vlasovej kozmetiky White Formula Shampoo + Rapuncell White Solution + White Hair Mask + White Hair Milk

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Instagram, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Trenčíne, 29. 7. 2018
The GARDEN SK, s.r.o.